Privacybeleid
 
Privacyverklaring Roots & Boots
 
Als u gebruik gaat maken van de diensten die Roots & Boots aanbiedt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat uw privacy bij ons in goede handen is. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.
 
Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de organisatie Roots & Boots.
 
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
 
 
De meeste persoonsgegevens die door ons verwerkt zullen worden ontvangen wij rechtstreeks van u zelf. Soms wordt dit aangevuld door informatie die wij verstrekt krijgen door betrouwbare verwijzende instanties of dienstverleners. Wij verwerken enkel voor ons relevante persoonsgegevens.
 
Al naar gelang de diensten die wij voor u verrichten, verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u.
 • Uw contactgegevens (o.a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Uw geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 • Nummer identiteitsbewijs / BSN
 • Bijzondere inhoudelijke gegevens (o.a. bijzondere persoonsgegevens, gegevens over uw gezondheid, leefsituatie)
 • Uw bankverbinding / rekeningnummer
Waarom worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt?
 
Om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden, is het nodig (een deel van) de bovengenoemde gegevens steeds beschikbaar te hebben. Zo kunnen we steeds contact met u opnemen als dit nodig is, voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het voorkomen van fraude en het nakomen van de zorgplicht.
 
Rechtsgrond(en) voor de verwerking
 
Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Roots & Boots; info@rootsenboots.nl
 
De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens?
 
Alleen de leidinggevende pedagogische begeleiders van Roots & Boots hebben inzage in uw persoonsgegevens. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij Roots & Boots. Na afloop van uw traject worden de gegevens (indien wettelijk noodzakelijk) veilig gearchiveerd. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij uw gegevens.
 
Welke rechten heeft u?
 
Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag Roots & Boots vragen om:
 
 •  inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen. Dit mogen alleen feitelijke gegevens zijn. Bij niet-feitelijke gegevens kunt u uw eigen commentaar laten toevoegen
 • uw persoonsgegevens te verwijderen
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij
Wij zullen altijd proberen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na indienen, aan uw verzoek te voldoen. Soms is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u nog van onze diensten gebruikt maakt of als de wettelijke bewaartermijn nog niet verstreken is. Uiteraard laten wij u dit weten.
 
Aanpassen van deze privacyverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Indien u klant bent bij Roots & Boots wordt u per nieuwsbrief door ons hiervan op de hoogte gebracht.
 
Websites van derden
 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Roots & Boots sluit iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van deze websites van derden uit

Heeft u een klacht?
 
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, opslaan of de manier waarop wij omgaan met uw rechten kunt u ons uw klacht toesturen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG).De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland.Als u een klacht heeft en u komt er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Functionaris van gegevensbescherming bij Roots & Boots
 
Roots & Boots heeft conform de AVG een functionaris van gegevensbescherming. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u bij de functionaris terecht.
 
Beveiliging
 
Wij hebben specifieke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Data worden extern versleuteld opgeslagen.  
 
Contactgegevens
 
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op: info@rootsenboots.nl 
 
 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2022