Visie
 
Wij beschouwen ieder kind als een uniek, volwaardig en bijzonder wezen. Elk kind heeft een eigen gevoelswereld, een eigen manier van denken en van zich uitdrukken. Daarnaast een eigen fysiologie, een eigen manier van omgaan met anderen en zichzelf. Daarom heeft elk kind een eigen benadering nodig en wordt het als individu gezien en behandeld. 
 
Alle pedagogische begeleid(st)ers die in dienst zijn van Roots & Boots beschouwen elk kind als een unieke persoonlijkheid met een eigen lichamelijke verschijning, een eigen groeipatroon, een eigen ontwikkelingspatroon en een eigen temperament. Elk kind heeft eigen ouders en/of verzorgers met een levensovertuiging, sociale achtergrond en etniciteit. Dit maakt elk kind apart en verschillend van anderen. Juist het verschil tussen kinderen maakt het werken met hen uitdagend, dynamisch en verfrissend.   Roots & Boots beoogt de kinderen te begeleiden tot zelfstandige, mondige individuen. Wereldburgers in de dop. Hierbij dient er een balans gevonden te worden tussen de innerlijke gevoelens/belangen van het individuele kind en de maatschappij, in dit geval de directe omgeving waarin ze verkeren, bijvoorbeeld tussen andere kinderen bij Roots & Boots.
 
 


 
Kinderen groeien op in een dynamische, zeer snel veranderende, complexe maatschappij waarbij computertechnologie en automatisering een steeds grotere plaats innemen.
 
Kinderen zitten steeds vaker en langer achter een beeldscherm, spelen minder buiten en zitten in drukke klassen. Daarnaast worden kinderen vrijwel overal en voortdurend bestookt en zelfs overladen met advertenties en andere (onnodige) informatie. Denk aan alle beelden en geluiden om ons heen. Ook het verkeer is sterk toegenomen waardoor momenten van stilte, bezinning en mogelijke verwerking van al het bovenstaande schaars geworden zijn. De huidige generatie krijgt duidelijk veel meer prikkels te verwerken.
 
 

 
 
Roots & Boots maakt daarom een zeer bewuste keuze om op onze locatie geen internet en/of computers aan te bieden. Zodoende krijgen kinderen meer kans om andere activiteiten te ontplooien, nieuwe voorkeuren te ontdekken en leren ook daar plezier in te scheppen. We gaan liever met de kinderen op avontuur in de "echteā€¯ wereld dan in de virtuele wereld. Vandaar dat een smartphone wel mee genomen mag worden, echter voor de duur van het programma veilig bewaard wordt. Begeleiders blijven uiteraard voortdurend bereikbaar.
 
Roots & Boots biedt een weloverwogen programma om hier de nodige balans in aan te brengen. We gaan met de kinderen in de natuur op avontuur. Zodoende krijgen kinderen meer kans om andere activiteiten te ontplooien, nieuwe voorkeuren te ontdekken en leren ook daar plezier in te scheppen. Het kind hoeft in de natuur niet te presteren, het mag gewoon zichzelf zijn en kan zichzelf vrij ontdekken. Eigen begaafdheid, interesses en emotionele behoeften zijn daarbij richtinggevend. Dit biedt het kind o.a. de mogelijkheid tot het overwinnen van angsten. Het zelfbeeld zal hierdoor versterkt worden. Dit gaat veelal gepaard met groei en inzicht op persoonlijk vlak. Voor een gezonde geestelijke en emotionele ontwikkeling van opgroeiende kinderen is een natuurlijke leefomgeving van groot belang. Roots & Boots is landelijk gesitueerd, rustig tussen diverse dieren en groen.

Een andere bewuste keuze die door Roots & Boots is gemaakt, betreft het schoeisel op locatie. Om de kinderen beter te laten aarden en bewuster te laten voelen, worden na binnenkomst de laarzen / schoenen uitgetrokken. Alle kinderen hebben hun eigen paar comfortabele anti-slip huissokken of iets dergelijks. Voor kinderen is dit aangenamer spelen in de diverse hoeken.

Elke dag maken de begeleid(st)ers originele en nieuwe dingen mee. Kinderen reageren spontaan op elkaar en op de nieuwe dingen die ze ontdekken. Zij hebben hun voorkeuren. Iedere keuze wordt gerespecteerd tenzij het kind enig risico loopt of gevolgen van zijn keuzes niet kan overzien. De begeleid(st)ers behoeden de kinderen voor gevaren en beschermen tegelijk eenieders welzijn.

Kinderen mogen zichzelf zijn. Het allerbelangrijkste is voor ons dat zij zich veilig voelen en welbevinden. Pas wanneer zij goed in hun vel zitten, is er optimale aandacht voor de ontdekking van nieuwe (leer-) gebieden en kunnen zij verder groeien. Al spelend leren zij steeds meer buiten hun eigen ervaringsgebied en proeven aan/van nieuwe dingen. Nieuwsgierig geworden nemen zij daar kennis van leren al spelend verder.  Ook goede eerlijk en gezonde voeding is van belang voor een gezond lichaam. De begeleid(st)ers zorgen dat de kinderen lekker, voldoende en verantwoorde voeding  aangeboden krijgen. Bij onze aandacht voor (ecologisch) milieu, duurzaamheid en voeding hoort onze bewuste keuze voor, zoveel als mogelijk, onbespoten EKO biologisch fruit/groente en andere levensmiddelen.
 
 


 
Na (in)spannende bezigheden volgt er als balans een mindful rustmoment. Het programma van de (mid)dag laat zien dat inspannende en rustige activiteiten elkaar afwisselen. Regelmatig komen dezelfde leuke activiteiten terug zodat de kinderen kunnen anticiperen op wat komen gaat. We zorgen voor een vloeiende overgang.

De begeleid(st)ers van Roots & Boots beseffen terdege dat de groep anders is dan een gezin. In de groep zijn de verhoudingen tussen de begeleid(st)ers en de kinderen totaal anders, alleen al omdat er meer kinderen zijn. De begeleid(st)ers maken juist graag gebruik van de groepsdynamica. Door de steeds weer terugkerende vaste rituelen zoals het voorbespreken van het dagdeel, het samen eten, het samen opruimen, weten de kinderen welke inbreng van ze verwacht mag worden.  
 
De emoties van de kinderen verdienen speciale aandacht. Begeleid(st)ers helpen emoties te benoemen. Een kind dat verdriet heeft wordt getroost, een boos kind wordt geholpen om zijn boosheid op te lossen. Vreugde wordt gedeeld, maar ook kinderen die even minder in de aandacht staan of vragen krijgen regelmatig een spreekwoordelijke aai over de bol, een complimentje.  Werken vanuit de dingen die de kinderen aandragen vraagt van de begeleid(st)er een sterk empathisch vermogen, grote sensitiviteit. Dit is misschien wel het meest uitdagende voor de professionele opvoeder. Voor de groeps- en individuele begeleiding geldt dat wij werken aan de kindspecifieke doelen die opgenomen zijn in het begeleidingsplan. Dit plan wordt in overleg met ouders/verzorger(s), betreffende kind en eventueel school of andere betrokken organisaties opgesteld.
  
 
Samenvattend

Elk kind is een uniek menselijk wezen. Het heeft een eigen groeipatroon. Het volgt zijn eigen weg naar volwassenheid. Het kind alleen kan de volwassenheid niet bereiken. Het heeft volwassenen nodig die hem opvoeden. Voor Roots en Boots betekent dit dat de begeleid(st)ers zorgen voor veiligheid en welbevinden als vertrekpunt voor het spelend leren.  Het belangrijkste daarbij is dat wij gevoelig zijn voor de behoeften van elk individueel kind. De opvoeders ondersteunen het kind bij moeilijke stappen, reiken hulpmiddelen aan, behoeden het voor gevaren, beschermen het kind emotioneel.  Zij laten het belang van het kind altijd prevaleren en houden hun eigen belangen professioneel op de achtergrond. De weg naar de volwassenheid is te verdelen in verschillende fasen waarin het kind telkens een ander gedragsrepertoire leert. Vanzelfsprekend is ook in elke fase typische ondersteuning nodig.
 
 
In een motto samengevat:  "Leer het mij zelf te doen"